សកម្មភាពផ្សេងៗ / Other Activities

ANNOUNCEMENT

Date:2017-05-01ក្រុមហ៊ុន ភែន ខេមបូឌាន​ ឡូតធើរី ត្រូវការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារលក់ឆ្នោត ស្របច្បាប់ 5D ជាច្រើននាក់ គ្រប់បណ្តាខេត្ត ក្រុង ទូទាំងប្រទេស ៖

 

Video