សកម្មភាពផ្សេងៗ / Other Activities

សេចក្តីជូនដំណឹង

Date:2021-01-30សេចក្តីជូនដំណឹងដល់គ្រប់ភ្នាក់ងារនិងអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត 5D ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា :

 

 

Video